Return to search

Företagsförvärv : en studie om motiv till företagsförvärv och om vilka de bidragande faktorerna är till ett lyckat förvärv

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:hv-269
Date January 2003
CreatorsLarsson, Marie, Rommeskog, Rebecka
PublisherUniversity West, Department of Studies of Work, Economics and Health, University West, Department of Studies of Work, Economics and Health, Trollhättan
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0018 seconds