Return to search

Förbättring av utnyttjandegrad hos stansmaskin

<p>Bakgrunden till examensarbetet är att det finns ett behov av att höja utnyttjandegraden i stans- och lasermaskiner hos Lars Höglund AB. Anledningen till att utnyttjandegraden behöver höjas är att företaget vill bli mera lönsamt och mera konkurrenskraftigt.</p><p>Uppgiften har varit att mäta utnyttjandegraden, göra en probleminventering och ta fram förslag på åtgärder som kan lösa de problem som kom fram i probleminventeringen.</p><p>Vid probleminventeringen visade det sig att det går att höja utnyttjandegraden genom att bl.a. göra en ställtidsreducering, skapa ordning och reda, samt att förebygga flaskhalsar.</p><p>5S är en metod som har använts för att ta fram förbättringsåtgärderna. Genom att följa denna metod, samt att göra några nya investeringar i företaget, ser det ut som att målet i detta arbete ska kunna uppnås.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:kau-2210
Date January 2008
CreatorsAndersson, Christian
PublisherKarlstad University, Division for Engineering Sciences, Physics and Mathematics
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0045 seconds