Return to search

Livskvalitet och hälsa hos personer med alternativt utan diagnosen ADHD. / Quality of life and health of persons with or without a diagnosed ADHD, a comparative study.

<p><p>Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) och konsekvenserna av att ha detta funktionshinder har debatterats mycket på senare år. ADHD anses vara en medfödd uppmärksamhetsstörning av varierande grad som finns hos 3-5 % av befolkningen och påverkar hela livet för den drabbade. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa skillnader i livskvalitet och hälsa hos barn, unga och vuxna med diagnosticerad ADHD i jämförelse med personer som saknar denna neuropsykiatriska störning. Datamaterialet bestod av 11 vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats publicerade år 2000-2008. I resultatet framkom tre områden där skillnader fanns: livskvalitet och fysisk hälsa, livskvalitet och psykisk hälsa samt livskvalitet och social hälsa. Livskvaliteten och den fysiska hälsan upplevdes likvärdig eller bättre av personer med ADHD jämfört med personer utan funktionshindret i fem av nio studier. Den psykiska hälsan och livskvaliteten skattades lägre i gruppen med ADHD som även hade större problem med självkänsla och självförtroende. Problem med uppförande gav konsekvenser i sociala sammanhang såsom hem och skola och ledde till nedsatt livskvalitet och social hälsa.</p></p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:kau-2973
Date January 2008
CreatorsNygårds, Catharina, Åsberg, Jessica
PublisherKarlstad University, Division for Health and Caring Sciences, Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0022 seconds