Return to search

Klädkonsumtion och köpbeteende : En studie om studenters klädval

<p>Syftet med denna uppsats är att kartlägga och beskriva Karlstads universitets studenters klädbehov. Vidare syftar uppsatsen till att beskriva en segmentering av studenterna samt skapa en förståelse för det kartlagda köpbeteendet utifrån sociologiska och ekonomiska teorier och perspektiv.</p><p>Idén till den här uppsatsen uppstod delvis utifrån en förundran över vårt eget beteende när det gäller att köpa nya kläder. Trots att vi egentligen har mer kläder än vi faktiskt behöver köper vi ständigt nya plagg. Hur kommer det sig att vi som ”fattiga studenter” väljer att lägga en del våra knappa resurser på just kläder, trots att vi egentligen inte behöver nya kläder? Frågan vi ställde oss var om det skulle kunna vara lika viktigt för andra studenter? Vi funderade också på om det då även skulle kunna finnas någon medveten eller omedveten avsikt bakom den klädstil som studenterna väljer?</p><p>Med utgångspunkt från vårt syfte att ta reda på vad studenter vill uppnå med sin klädkonsumtion valde vi att göra en kvantitativ studie. Den kvantitativa studien har vi genomfört med hjälp av enkätfrågor.</p><p>Vi har kommit bland annat kommit fram till att studenterna i vår undersökning kan delas in i fyra olika typer av konsumenter med varierande egenskaper. Vidare har vi kartlagt och beskrivit deras köpbeteende.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:kau-87
Date January 2006
CreatorsSjöstrand, Anna, Nyberg, Erica
PublisherKarlstad University, Division for Business and Economics, Karlstad University, Division for Business and Economics
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0019 seconds