Return to search

informationshantering i börsnoterade företag / Handling of information in public companies

<p>En börsnotering och att bli ettbörsnoterat företag innebär en stor omställning för många företag. Företagen hamnar i offentlighetens ljus och granskas av många intressenter i dess omgivning.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:liu-1977
Date January 2003
CreatorsLindholm, Veronica, Westergren, Anna
PublisherLinköping University, Department of Management and Economics, Linköping University, Department of Management and Economics, Ekonomiska institutionen
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text
RelationMagisteruppsats från Ekonomprogrammet, ; 2003:2

Page generated in 0.0248 seconds