Return to search

Modell för arbete med duglighet : Utformad vid Volvo CE Component Division

<p>Examensarbetets uppdrag är att skapa en bild av dagens situation gällande duglighet vid de två bearbetande verkstäderna TMA och TMG. Vidare ska en analys av duglighetsarbete i dagsläget utföras och en modell för hur arbetet kan ske i framtiden tas fram.</p><p>Syftet med examensarbetet är att erbjuda berörd personal vid Volvo Construction Equipment AB Component Division i Eskilstuna en modell för arbete med duglighetsstudier och uppföljning så att dugligare processer kan uppnås. Det primära syftet är att skapa rutiner så att man fortsätter arbetet efter ett duglighetsindex beräknats och inte endast konstaterar att resultatet är bra eller dåligt. I efterarbetet ska man försöka koppla bidragande faktorer från ett otillfredsställande utfall till de 4M:en (Maskin, Människa, Metod och Material).</p><p>På CMP sker självklart ett kontinuerligt kvalitetsarbete då ett av Volvos starka kärnvärden är kvalitet, men trots det ständiga arbetet når man inte alltid de uppsatta kvalitetsmålen. Ett steg i att förändra situationen är införandet av ”The CMP Zero Tolerance Program” som är ett led till att förbättra kvaliteten och sänka antalet defekter till 600 PPM. Detta examensarbete är en del i det programmet och fokuserar på duglighetsarbetet.</p><p>För att nå dugligare processer krävs ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det förutsätter att man aktivt fortsätter projektet efter att man beräknat ett duglighetsindex samt lokaliserar orsakande faktorer och förbättrar läget. För att få till detta arbete krävs rutiner och engagemang. Rapporten levererar en modell för hur man vardagligt kan arbeta med duglighet men även rutiner för en effektivt förbättringsarbete.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:mdh-309
Date January 2007
CreatorsKristensson, Jessica
PublisherMälardalen University, Department of Innovation, Design and Product Development, Västerås : Mälardalens högskola
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.002 seconds