Return to search

Eurocodes : Beräkningsjämförelser mellan eurocodes och BKR

<p>In the year 2010 a transition will take place here in Sweden from the present rules how to dimension buildings in to the common rules with have been developed in Europe, the Eurocodes. Eurocode is the term for a collection standard that contains calculation rules in how to dimension constructions and buildings. They are developed by the European standardize committee.</p><p>The purpose with this examination work is to get an insight of what changes this will contribute to, and how it will affect the dimensioning. Are there going to be any differences in the dimension you finally chose?</p><p>To investigate these possible differences two constructions will be calculated first in the present Swedish rules, and then in the coming eurocodes.</p><p>One of these two constructions will be build completely in steel, while the other will be build completely in concrete. The steel building will have a beam and a column dimensioned, the concrete building will likewise have a beam and a column dimensioned. To reach as equivalent comparison as possible will the same load, geometry and circumstance prevail for both standards. Limitation has been done to only dimensioning the beam and the column who is most charged.      </p><p>After we performed the calculations we could make the conclusion that dimensioning with Eurocode a higher efficiency was received, a 10 % higher efficiency on the materials. The strength of the material is with calculations with Eurocode higher, and so are the loads. One of the reasons for this is that the securityclass is added to the loads in Eurocodes and are drawn off from the strength of the materials in BKR.         </p> / <p>År 2010 kommer en övergång att ske i Sverige från de nuvarande reglerna att dimensionera bärverk enligt BBK till de gemensamma reglerna som tagits fram i Europa de så kallade Eurocodes. Eurokoder är benämningen på en samling standarder som innehåller beräkningsregler för dimensionering av bärverk till byggnader och anläggningar. De tas fram av den europeiska standardiseringskommittén.</p><p>Syftet med examensarbetet är att skapa en överblick om vilka förändringar detta kommer att leda till och hur detta kommer att påverka dimensionering av bärverk samt om det kommer att bli några skillnader i vilken dimension man slutligen väljer.</p><p>För att komma fram till skillnaderna mellan de två olika standarderna så kommer två byggnader att dimensioneras, Byggnaderna kommer först att dimensioneras enligt de nuvarande reglerna enligt BBK, därefter så kommer samma beräkningar göras enligt de nya reglerna enligt eurocodes.</p><p>Byggnaderna som kommer att dimensioneras kommer att bestå av två material antingen bestående av stål eller betong. Byggnaden bestående av stål kommer att ha balk och pelare i stål och den andra byggnaden kommer att ha en pelare och balk bestående av betong. För att få en så likvärdig jämförelse som möjligt mellan de två olika standarderna så kommer samma typ av laster och förhållanden att verka på elementen. Begräsningar har gjorts att bara dimensionera den mest belastade balken respektive pelaren.</p><p>Efter att vi utfört beräkningarna drog vi slutsatsen att vid dimensionering enligt Eurocode erhålls en 10 % högre utnyttjandegrad av materialet än vi dimensionering enligt BKR.   Generellt vid beräkningarna så blir hållfasthetsvärdena större för Eurocode, kompenserande blir då också lasten större. En anledning till detta är att säkerhetsfaktorn läggs på lasten i Eurocode och reducerar kapaciteten i materialet för BKR.</p> / Beräkningsanalyser

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:mdh-4591
Date January 2008
CreatorsKällung, Patrik, Staaf, Pontus
PublisherMälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology, Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0022 seconds