Return to search

Experimentell motståndsanalys av kåpkonfigurationer på Scaniamodells busstak

<p>Sammanfattning</p><p>Dagens stigande bränslepriser gör det alltmer viktigt för tillverkare samt brukare av fordon, att fokusera på detaljer som kan minimera drivmedelåtgången. Scania linjetrafikbussar är utrustade med ett antal olika konfigurationer av kåpor som figurerar på bussarnas tak.</p><p>Projektet har således innefattat att undersöka dessa ur ett aerodynamisk perspektiv i Mälardalens högskolas låghastighetsvindtunnel, förlagt vid Hässlö i Västerås.</p><p>Resultaten som uppnåddes är att motståndskofficienten kan reduceras från CD=0,46 till CD=0,41 genom att omplacera orginalkåporna på andra positioner över taket. CD =0,39 erhålls genom att bruka de aerodynamiskt modifierade kåporna. Det skapar en vinst på 55-60 000 kr för orginalkåporna och motsvarande en vinst på 75-80 000 kr för de modifierade kåporna, räknat under bussens livslängd och en drivmedelkostnad på 8 kr/l. Beräkningarna är snålt tilltagna för att ej ge ett överskattat värde, utan är mer ett resultat i underkant. I bilagorna figurerar även andra värden som ger än mer större vinst i kronor</p><p>Resultat uppnås då man tenderar minimera det återcirkulerande och energialstrande flöde som skapas inledningsvis på bussens tak under dess färd.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:mdh-668
Date January 2008
CreatorsKarlsson, Robert
PublisherMälardalen University, Department of Mathematics and Physics, Institutionen för matematik och fysik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0021 seconds