Return to search

Bristande kunskap ger bristande inflytande : Klassråd, vad är det? Är det när någon frågar om saker och klassen får rösta eller bestämma om det de frågar om. Tror inte att vi har det så ofta.

<p>Syftet med detta arbete är att undersöka vad elever vill kunna påverka och ha inflytande över i skolan samt vad de upplever sig ha inflytande över i skolverksamheten. Genom kvalitativa intervjuer med 10 elever i årskurs fem på en F-6 skola i Sverige har vi fått reda på vilken uppfattning eleverna har om elevinflytande. Resultatet visar att det eleverna främst vill ha inflytande över är den yttre miljön men att möjligheten att påverka i skolan inte är stor, speciellt inte i elevernas egen inlärningsprocess.  Vår slutsats är att elever inte undervisas tillräckligt mycket i den demokratiska processen och därför inte har tillräcklig kunskap för att utöva det inflytande som de har rätt till enligt skollagen och Lpo94.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:mdh-7764
Date January 2009
CreatorsMelén, Catharina, Davidsson, Matilda
PublisherMälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text
RelationLÄRARUTBILDNINGEN,

Page generated in 0.0022 seconds