Return to search

Arrestor Hook för JAS 39 Gripen

<p>SAAB AB är intresserad av att kunna utrusta JAS 39 Gripen med en "Arrestor Hook" då denna typ av nödbromssystem är vanligare i andra flygvapen än det system som svenska flygvapnet använder. Uppgiften var att göra ett konstruktionsförslag av denna "Arrestor Hook" bom och krok för kommande arbete.</p><p>För att göra detta förslag valdes att dela upp arbetet i fyra steg, faktainsamlig, konceptframtagande, konceptval och bearbetning.</p><p>Valet av vilka detaljer som skulle ingå i förslaget var böjd bom med med fast krok. På kroken monterades en släpsko för att underlätta fångandet av vajern och att tjäna som den detalj som skyddar kroken från slitage som uppstår mellan "Arrestor Hook" och banbeläggning. För att tillgodose alla krav på rörlighet som behövs på "Arrestor Hook" utrustas den med en leddetalj som ger tvåfrihetsgrader vilket även ger ett mindre moment på konstruktionen när vajern är fångad.</p><p>Resultatet av den teoretiska analysen av de fyra förslagen visar att alla de uppsatta kraven kan mötas, dock behövs mer utvärdering och tester för att säkerställa detta. Ytterligare litteratur kring tillvägagångssättet att konstruera "Arrestor Hook" bör också tillföras för fortsatt arbete.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:mdh-9525
Date January 2010
CreatorsNåhdin, Rickard
PublisherMälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0016 seconds