Return to search

VO<sub>2</sub>-kinetik vid arm- och benarbete samt bara benarbete

<p>   </p><p>Kroppens syreupptagningskinetik innebär hur snabbt syreupptagningsmekanismerna i kroppen ökar mängden upptaget syre (O<sub>2</sub>) vid ett påbörjat arbete. Detta påverkar oss dagligen genom att en snabbare reaktion leder till en mindre syreskuld efter arbetet. Syftet med studien var att jämföra VO<sub>2</sub>-kinetiken mellan ett arm- och benarbete och ett rent benarbete och försöka hitta skillnader mellan dessa. Åtta måttligt tränade försökspersoner (sex män och två kvinnor) rekryterades och fick genomgå tre tester på en specialbyggd arm- och bencykelergometer. Testerna bestod av ett VO<sub>2</sub>-maxtest (kombinerad arm- och benarbete), ett submaximalt arm- och bentest (AB) och ett submaximal bentest (B) på samma absolut arbetsintensitet (65 % av VO<sub>2</sub>max) där VO<sub>2</sub>-kinetik mättes under fyra minuters arbete. Tiden att nå 50 % av VO<sub>2</sub>-platå (tVO<sub>2</sub>50) var lika mellan AB och B-test (p=0.70). Tiden till VO<sub>2</sub>-platå var 19<strong> %</strong> kortare under arm- och benarbete (AB 82 ± 32 vs B 101 (± 24) sek; p=0.02). Förbrukat O<sub>2 </sub>under testtiden var större under AB test jämfört med B-test (AB 41 ± 4 vs B 38 ± 4 ml · kg<sup>-1</sup>; p=0.004). Enligt dessa resultat var syrekinetiken under arm- och benarbetet snabbare jämfört med bara benarbetet, vilket betydde i detta fall att syreskulden i början av arbete under kombinerat arm- och benarbete blev mindre.</p><p><strong> </strong></p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:miun-9203
Date January 2009
CreatorsLindblom, Hampus
PublisherMid Sweden University, Mid Sweden University, Mid Sweden University
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0011 seconds