Return to search

Kalkylmetoder hos Frendins Snickeri AB – Ett inredningsföretag inom träindustrin

<p>Grunden till denna studie tog fart genom en undersökning som gjordes av TMF, Trä och Möbelindustriförbundet, i slutet av 80-talet om anbudskalkylering hos medlemsföretagen. Samtidigt som Ask, C. och Ax, U. gjort en studie om hur kalkyleringen ser ut inom verkstadsindustrin, slutet av 90-talet, växte studiens frågeställning fram om hur kalkyleringen ser ut inom TMF idag. Med detta i bagaget återkopplade vi till den bok Jonas Gerdin skrivit om beslutsfattandeprocesser för kalkylering, från denna hämtade vi den beslutsmodell som använts i studien. Via kontakter, TMF, kontaktade vi Frendins Snickeri AB utanför Örebro och utformade sedan följande problemfrågor:</p><p>- Hur går Frendins Snickeri AB tillväga vid upprättandet av en kalkyl?</p><p>- Hur ser de kalkyler ut som Frendins Snickeri AB använder sig av idag?</p><p>Vi har kommit fram till att branschvanan och erfarenheten gör sättet vilket Joakim Frendin kalkylerar på. Vidare följer han den beslutsmodell vi använt oss av för att analysera företaget, dock genom, för honom, självklara tillvägagångssätt som återigen kopplas tillbaks till erfarenheten. Således går det inte att i praktiken se alla de olika stegen var för sig som de är beskrivna i teorin.</p><p>Vi har även tittat på vad för typ av avskrivning som Frendins Snickeri AB använder sig av och detta gav resultatet såkallad rak avskrivning. En diskussion förs kring om det kan finnas nytta med annan typ av avskrivningsmetod.</p><p>Typen av kalkyl som används vid anbudsgivning är vad vi kunnat analysera en liknelse till påläggskalkyl. Vi har ej funnit någon ren påläggskalkyl hos Frendins Snickeri AB utan vi kan konstatera att en modifierad variant av påläggskalkyl används.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:oru-955
Date January 2007
CreatorsZander, Karl, Nilsson, Andreas
PublisherÖrebro University, Department of Business, Economics, Statistics and Informatics, Örebro University, Department of Business, Economics, Statistics and Informatics
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.002 seconds