Return to search

Vad styr kunden till köp inom elektronikbranschen? : En studie av tre ONOFF-butiker

<p>En färsk undersökning visar att en av tre köper ny mobil vartannat år, var femte har tre tv-apparater och fler än var fjärde svensk äger en spelkonsol. Konkurrensen i hemelektronikbranschen hårdnar med den tyska kedjan Media Markts intåg i Sverige. De etablerade kedjorna får det allt tuffare och risken för utslagning ökar. Konsumenterna blir vinnarna som gagnas av lägre priser och ett större utbud. Många företag går i den fälla som innebär att de konkurrerar med låga priser, vilket ibland kan vara effektivt, men som många gånger bara betyder att man ger bort de vinster som krävs för att skapa och upprätthålla bestående fördelar gentemot konkurrenterna. Pris är aldrig en bestående fördel. I samma stund som en konkurrent kan erbjuda lägre priser förlorar man kunden.</p><p>Syftet med denna uppsats är att klarlägga vad som styr kunder till köp av elektronikprodukter på tre olika ONOFF butiker, belägna inom tre olika geografiska miljöer i Stockholm.</p><p>För att kunna besvara syftet har det utförts enkätundersökningar vid tre olika geografiska områden i stockholm. Totalt har har 300 enkäter besvarats. Den teori som tillämpats i studien utgår i huvudsak från Philip Kotlers Principles of marketing om konsumentens köpbeteende.</p><p>Vårt resultat pekar på att det föreligger viss skillnad vad gäller faktorer som styr kunder till köp vid olika butiker inom ONOFF. Kunderna på ONOFF i Kungens Kurva anser att bra service är den viktigaste faktorn vid köp av elektronik pryl, därefter kommer kvalité och sedan kompetent personal när det rör faktorer som styr kund till köp i Kungens Kurva. Även på ONOFF Hötorget anser de att service är den viktigast faktorn dock kommer varumärke därefter och sedan pris. Respondenterna från ONOFF Barkarby rangordnade faktorerna enligt följande: pris, kvalité, service och varumärke. För respondenterna i alla tre butikerna är priset och ett bra erbjudande den viktigaste orsaken till besök eller köp i ONOFF – butikerna. De kunder som besökte ONOFF Hötorget var betydligt yngre än de som besökte förortsbutikerna. Vi tolkar resultatet här att de yngre vill få ett rätt varumärke till ett förmånligt pris. Det föreligger en skillnad mellan ONOFF Hötorget–kunders och ONOFF- kranskommunernas kunders uppfattning om företagets varumärke, kvalité service – Hötorgskunderna värderade ONOFF lägre i samtliga aspekter.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:sh-1154
Date January 2007
CreatorsTepper, David, Wennlund, David
PublisherSödertörn University College, School of Business Studies, Södertörn University College, School of Business Studies, Huddinge : Institutionen för ekonomi och företagande
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0025 seconds