Return to search

Svenska modeföretags internationaliseringsprocess

<p>Handel över landsgränserna har en lång tradition. Med allt mer konkurrens på hemmamarknaden och en pågående globalisering har internationalisering av svenska modeföretag blivit ett vanligt fenomen. Det är inte bara de stora modekedjorna som är på frammarsch, utan även mindre företag söker nya marknader för fortsatt överlevnad. För de mindre företagen gäller det att välja rätt etableringsstrategi för att nå framgång internationellt.</p><p>Denna uppsats ämnar titta på vilka faktorer som är viktiga vid en internationalisering för de mindre svenska modeföretagen.</p><p>Syftet med uppsatsen är att genom en jämförande studie mellan två större och två mindre svenska modeföretag analysera och utvärdera respektive företags etableringar internationellt.</p><p>De mindre företagen utgörs av Houseofdagmar samt Gudrun Sjödén, och de större av Hennes & Mauritz och Lindex. Uppsatsens undersökning är baserad på fallstudier av respektive företag. Fallstudierna utgörs av kvalitativa intervjuer med de mindre företagen och studerandet av årsredovisningar, hemsidor samt tidningsartiklar av de större företagen.</p><p>I uppsatsen har vi hjälp av fyra stycken teorier, som berör ämnet internationalisering; Uppsalaskolan, Nätverksteorin, Born Globals samt Produktlivscykelteorin. Dessa teorier tittar alla på internationalisering från olika perspektiv, och utgör grunden för vår analys av empirin.</p><p>Vår undersökning visar att med en alltför trång hemmamarknad har många av dagens svenska modeföretag internationaliserats. Under studiens gång har vi insett att det inte går att beskriva undersökningsföretagens internationaliseringsprocess med en specifik teori. Etableringsmönstret handlar snarare om en kombination av dem alla. I studien har vi kommit fram till att viktiga faktorer vid internationalisering för små svenska modeföretag är marknadsanpassning, att skaffa sig nödvändiga kunskaper om marknaden samt skapa viktiga samarbeten med externa kontakter, såsom agenter eller distributörer. Med begränsade resurser måste de noga tänka på hur marknaden ser ut och hur deras produkter passar den. Inget av studiens undersökningsföretag ansåg sig vara globala redan från företagsfödseln. Men tankar om internationalisering i ett tidigt stadium är ett vanligt fenomen, inte minst bland de mindre företagen, som måste ut på internationella marknader för att överleva.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:sh-1253
Date January 2007
CreatorsLarsson, Elin, Ryk, Helena
PublisherSödertörn University College, School of Business Studies, Södertörn University College, School of Business Studies, Huddinge : Institutionen för ekonomi och företagande
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0024 seconds