Return to search

FUSION : En fallstudie av den medicintekniska verksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:sh-1365
Date January 2007
CreatorsZettechelme, Gabriella
PublisherSödertörn University College, School of Business Studies, Huddinge : Institutionen för ekonomi och företagande
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0026 seconds