Return to search

Ekonomisk styrning som språk : En fallstudie av Scanias motortillverkning

<p>Vi har undersökt ekonomisk styrning i Scanias motortillverkning utifrån två huvudteorier, förståelsestyrning med tillämpning av modellerna värdekedjan och balanserat styrkort och ansvarsstyrning, med tillämpning av modellerna enhetsavdelning och termostatanalogi. Därefter har vi bevisat hur de nya modellerna gör att ekonomisk styrning fungerar som ett gemensamt språk som underlättar kommunikationen mellan ekonomer och öviga medarbetare i motortillverkningen. Vi redogör även för olika roller som personalen på ekonomiavdelningen i motortillverkningen har.</p><p>För att genomföra studien har vi läst lämplig litteratur som innehåller de senaste teorierna och modellerna på området ekonomisk styrning samt skriftliga källor om Scania och Scanias motortillverkning. Dessutom har vi utfört fem intervjuer med nyckelpersoner på motortillverkningens ekonomiavdelning.</p><p>Syftet med arbetet är att beskriva hur den ekonomiska styrningen ser ut praktiskt på Scanias motortillverkning. Detta sker genom att undersöka i vilken utsträckning, och till vilken grad, de tillämpar teorierna ansvar och förståelse samt deras modeller samt undersöka om ekonomisk styrning med hjälp av dessa modeller kan fungera som ett gemensamt språk i motortillverkningen.</p><p>Motortillverkning bygger på att producera motorer endast för egna interna kunder. Eftersom de inte har någon slutkund diskuterar de målet med sina interna kunder för att säkra kvalitet och leverans. Vi har kommit fram till att de inte har någon speciell modell för styrningen utan har skapat sin egen modell genom att använda sig av en kombination av förståelseorienterad och ansvarsorienterad styrning med en inriktning på förståelse i ekonomiavdelningen och inriktning på ansvar i produktionen.</p><p>Genom att beskriva organisationsaktiviteter i värdekedjan, se organisationen ur olika perspektiv, konkreta mått och trafikljusfärger i balanserade styrkort skapar ledningen en helhetsförståelse för verksamheten, vilket gör att ett gemensamt språk och ett kommunikationsunderlag byggs upp i hela organisationen. På så sätt blir kommunikationen lättare mellan ekonomer och övriga medarbetare och gör att de förstår varandra när de överför information och alla får bättre mjölighet att uppfatta hur verksamheten fungerar i organisationen.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:sh-257
Date January 2005
CreatorsCankalp, Ruba, Askar, Hala
PublisherSödertörn University College, School of Business Studies, Södertörn University College, School of Business Studies, Huddinge : Institutionen för ekonomi och företagande
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0059 seconds