Return to search

Belöningssystem - ett incitament för ökad motivation? : En fallstudie på Nordea

<p>På de flesta företag idag är personalen en av de viktigaste resurserna. Företag anstränger sig kanske ännu mer idag för att få de anställda att känna sig uppskattade då nyrekrytering kan innebära en utdragen och kostsam process. För att driva företag till nya framgångar och engagera medarbetarna till att uppnå företagets mål och visioner har nästan alla stora företag i dagsläget någon form av belöningssystem. Organisationers syfte med belöningssystem är att delvis ge ersättning till sina anställda för att få hjälp att uppfylla företagets mål och visioner på ett effektivt sätt, men även som ett komplement i dagens konkurrenskraftiga marknad. Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida belöningssystem verkar för att motivera de anställda. Studien avser att granska belöningssystems eventuella motiverande verkan på anställda samt undersöka hur det kan skilja sig åt mellan olika avdelningar. Studien tar endast upp existerande belöningssystem och kommer ej att behandla ordinarie lönesystem och fasta löneförhållanden, dock förekommer rörliga löneförhållanden med belöningsvärde. Undersökningen inriktar sig på ett fall där syftet är att se på kontraster mellan olika tjänstepositioner på avdelningsnivå. Studien grundar sig på en fallstudie som är baserad på intervjuer. Vi har bland annat kommit fram till att de anställda generellt sett inte blir motiverade av de belöningssystem som finns på företaget. Vi menar att det är viktigt att utveckla ett belöningssystem som innehåller flera olika former av belöningar eftersom individer motiveras av olika saker.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:sh-420
Date January 2006
CreatorsJohnson, Malin, Skärström, Stina
PublisherSödertörn University College, School of Business Studies, Södertörn University College, School of Business Studies, Huddinge : Institutionen för ekonomi och företagande
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0025 seconds