Return to search

Aktiefonders avkastning

<p>Med denna uppsats har jag haft för avsikt att försöka besvara följande frågor, som jag tycker är relevanta för investerare inom fondsparande.</p><p>Finns det ett samband mellan en aktiefondkategoris avkastnning och dess placeringsinriktning?</p><p>Vad kan påverka skillnaderna i avkastningen mellan aktiefondkategorier med olika placeringsinriktningar?</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:sh-613
Date January 2006
CreatorsGustafsson, Natalia
PublisherSödertörn University College, School of Business Studies, Huddinge : Institutionen för ekonomi och företagande
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0459 seconds