Return to search

Svenska företag i Turkiet : Hur väl svenska företag lyckats med etableringen i Turkiet

<p>Allt fler svenska företag och organisationer väljer att etablera sig utomlands och Turkiet är en av de viktigaste marknaden för dessa framförallt för att det är ett billigare land än Sverige när det gäller arbetskraft, levnadskostnader samt det är billigare produktionskostnader där .</p><p>För att bli framgångsrik på en främmande marknad är det viktigt att besitta kunskap om affärskultur i det nya landet. Den turkiska marknaden är idag högintressant för den internationella industrin. Det sker ständigt nya etableringar i landet. I denna uppsats beskriver vi hur svenska företag lyckats med etableringen i Turkiet och vilka svårigheter de stöter på samt Turkiets roll för svenska företag i marknadsexpandering.</p><p>Handeln mellan Sverige och Turkiet sträcker sig ut över en lång tid. Turkiet är genom sin höga tillväxt och det strategiska läget mellan Europa och Asien mycket intressant för den svenska industrin.</p><p>Vi har intervjuat sju svenska dotterbolag etablerade i Turkiet, samtliga var nöjda med att finnas där. Alla företag som vi intervjuat har valt att etablera sig i Turkiet dels för att det är billigt där och dels för att öka sina marknadsandelar. Billig, kompetent och engelsk språkkunnig arbetskraft är andra viktiga faktorer.</p><p>Inledningsvis lyfter vi fram lite fakta om Turkiet och dess handel med Sverige. I teorin beskriver vi de kulturella effekterna på en internationell etablering med hjälp av Hofstede modell samt den turkiska kulturens effekt på affärer. I uppsatsen presenteras de tre olika sätten att göra investeringar; Greenfield, Brownfield och David Ricardos teori om komparativa fördelar. I empirin framgår intervjuundersökningarna.</p><p>Samtliga intervjuer genomförde vi genom elektronisk post.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:sh-903
Date January 2006
CreatorsMelkemichel, Marcelle, Akdeve, Gülay
PublisherSödertörn University College, School of Business Studies, Södertörn University College, School of Business Studies, Huddinge : Institutionen för ekonomi och företagande
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0019 seconds