Return to search

Människan som resurs

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:sh-910
Date January 2006
CreatorsGarnefält, Frida, Kyhlstedt, Sara
PublisherSödertörn University College, School of Business Studies, Södertörn University College, School of Business Studies, Huddinge : Institutionen för ekonomi och företagande
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0019 seconds