Return to search

Tjänsteerbjudanden i hotellbranschen

<p>Vi har undersökt tjänsteerbjudanden i hotellbranschen. Även om alla hotell utgår från samma kärntjänst, övernattningen har tjänsteutbuden utökats på senare år.</p><p>Syftet med arbetet är att påvisa vilka likheter respektive skillnader vi ser mellan</p><p>hotellföretagen Tegnérlundens och Scandics tjänsteerbjudanden och hur kundnöjdheten är</p><p>med dessa tjänsteerbjudanden?</p><p>Vi gjorde en jämförelse mellan hotellens utbud genom att granska deras hemsidor samt en enkätundersökning av deras gäster. Detta gjordes för att kunna ställas mot Grönroos teorier om det grundläggande tjänstepaketet och den totalt upplevda kvaliteten. På det sättet kunde vi undersöka skillnaderna och likheterna mellan hotellföretagen.</p><p>Enkätundersökningen visade att gästnöjdheten är väldigt hög på båda hotellen. På en skala 1-6 har 90 % av Tegnérlundens respondenter svarat att de är nöjda medan motsvarande siffra på Scandic var 84 %. Detta visar att Tegnérlundens gäster är mer nöjda än på Scandic.</p><p>För att gästnöjdheten ska vara hög måste den totalt upplevda kvaliteten vara hög, vilket i sin tur innebär att vissa fundament måste vara uppfyllda. Den förväntade kvaliteten på tjänsten måste vara uppfylld, det vill säga att hotellet uppfyller allt det lovar. Den upplevda kvaliteten som gästen upplever påverkas av vad gästen får och hur tjänsten levereras till den.</p><p>Den slutsats som dragits är att det finns stora likheter mellan hotellens tjänsteutbud och att skillnaderna är marginella. Trots stora skillnader på pris och stjärnstatus, storlek och välkända märken så har hotellen ett likartat utbud.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:sh-960
Date January 2007
CreatorsGiannaridis, Leon, Andersson, Caroline, Massola, Ranya, Tentak, George
PublisherSödertörn University College, School of Business Studies, Södertörn University College, School of Business Studies, Södertörn University College, School of Business Studies, Södertörn University College, School of Business Studies
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0032 seconds