Return to search

Marknadsföringsstrategier inom fastighetsmäklarbranschen

<p>Denna studie behandlar fastighetsmäklarbranschen och vilka marknadsföringsstrategier som används inom branschen. Mäklarbranschen är en tjänstebransch och därmed blev teori berörande tjänstemarknadsföring samt kommunikation aktuellt i denna studie. Tjänstemarknadsföringsteori lyfter fram problematiken med att marknadsföra tjänster då de är abstrakta och det råder ett samspel mellan tjänsteutförare och kund. På grund av problematiken kring tjänstemarknadsföring och då det inte finns liknande studier inom mäklarbranschen kring vilka marknadsföringsstrategier som brukas, formulerades följande problemställning:</p><p>Vilka marknadsföringsstrategier använder fastighetsmäklare för att nå ut till den som avser att sälja eller köpa bostad?</p><p>Studiens syfte har varit att skapa förståelse för vilka marknadsföringsstrategier som fastighetsmäklare använder i syfte att nå ut till de kunder som vill ha hjälp att köpa eller sälja bostad. Vidare eftertraktades en fördjupning i vår kunskap inom fastighetsmäklarbranschen samt marknadsföring.</p><p>För att studera problemet har vi använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi där tre mäklarbyråer inom Umeå har deltagit i studien. Vidare ämnar vi skapa förståelse såsom sagt i syftet och därmed har vi utgått ifrån hermeneutisk kunskapssyn. Studiens problem har studerats utifrån ett fastighetsmäklarperspektiv.</p><p>Då tidigare studier inte genomförts inom detta ämne och vi med vår studie tillför ny kunskap får studien ett induktivt inslag. Vidare finns även deduktiva inslag då vi utgår ifrån befintliga teorier berörande tjänstemarknadsföring och kommunikation för att ta oss an problemet.</p><p>Studiens slutsatser visade på att kundrelation är en viktig del i fastighetsmäklarens marknadsföringsstrategi då de förlitar sig på ”word-of-mouth” för att skapa ett gott rykte för byrån. Vidare är det en viktig resurs för mäklarbyråer att vara knutet till en central organisation där de kan få stöd med en del av marknadsföring samtidigt som byrån får tillgång till ett varumärke. Hantering av spekulanter kommer att bli viktigare inom framtiden för att matcha framförallt köpare med objekt. Tidningsannonsering är fortfarande en viktig kommunikationslänk mellan mäklare och klienter, dessutom används den som en metod för att eliminera en del av tjänstens abstrakta karaktäristika.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:umu-1198
Date January 2007
CreatorsFaghir, Hedyah, Sävenstedh, Greta
PublisherUmeå University, Umeå School of Business, Umeå University, Umeå School of Business, Umeå : Handelshögskolan vid Umeå universitet
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.002 seconds