Return to search

Bildbyrå,läsare eller tidningens fotografer? : En studie av journalisters val av bildmaterial

<p>Sammanfattning</p><p>Denna studie är en undersökning om var nyhetsjournalister får tag på bilder till nyhetsreportage och vad som är avgörande vid deras val av bilder. Den studie vi har gjort har skrivits på uppdrag av en Konsultbyrå som vill starta en ny bildbyrå på Internet. För att kunna sälja sina bilder vill konsultbyrån förutom information om marknaden även veta var de skulle kunna rikta sina marknadsföringsåtgärder. Konceptet med deras bildbyrå är att de ska fokusera på nyhetshändelser och använda sig av bilder tagna av allmänheten direkt då nyheterna händer. Konsultbyrån tror att detta kan vara ett framgångsrikt koncept med tanke på att journalister och fotografer kan ha det svårt med att få tag på bilder tagna direkt då nyhetshändelser inträffar eftersom de oftast kommer till händelsernas centrum efter att nyheten har inträffat.</p><p>Den studie vi har gjort är en empirisk studie där vi använt oss av teori som stöd i vår analys. Den teori vi använt oss av som stöd behandlar kundens behov och deras agerande vid köpbeslut samt hur marknadsföraren ska agera för att nå kunder på bästa sätt. Vi har även i vår teori tagit upp kunders attityder och lojalitet gentemot företag. På grund av att vi i vår studie ville få mätbara resultat valde vi att göra en surveyundersökning där vi gjorde en enkätundersökning. Vårt urval till enkätundersökningen som gjordes via elektronisk post var nyhetschefer på Sveriges dagstidningar. De resultat vi fick fram presenteras i diagram.</p><p>Resultaten från vår studie visar att journalisters främsta källa till bildmaterial är tidningens fotografer. Andra källor journalister hämtar bildmaterial från är bildbyråer och tidningar. Våra resultat visar att bilder med lokalförankring samt kvalitén på bilderna är viktiga för journalister vilket fotografer på tidningar tillhandahåller och är ett skäl till att journalister använder sig av dessa som källa till bildmaterial. En anledning till varför journalister sällan använder sig av läsarna som källa till bildmaterial är på grund av dålig kvalité på deras bilder. Bildbyråer har oftast inte de lokala bilder som många tidningar efterfrågar och är en anledning till varför journalister bara ibland använder sig av bildbyråer som källa till bildmaterial. Vårt resultat visar även att Sveriges dagstidningar ofta skriver avtal med bildbyråer.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:umu-1269
Date January 2007
CreatorsEriksson, Anna, Nilsson, Therese
PublisherUmeå University, Umeå School of Business, Umeå University, Umeå School of Business, Umeå : Handelshögskolan vid Umeå universitet
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0023 seconds