Return to search

Portugals inflationsutveckling sedan inträdet i EMU : Orsaker och konsekvenser

<p>Sedan EMU-samarbetet påbörjades har ett flertal länder inom unionen legat på högre</p><p>inflationsnivåer än genomsnittet och visat tecken på ekonomisk överhettning. Ett av dessa</p><p>länder har varit Portugal, som, tillsammans med bland annat Irland, uppvisat de högsta</p><p>inflationssiffrorna. Denna uppsats studerar tänkbara orsaker till den höga inflationen i</p><p>Portugal sedan EMU-inträdet. Vi testar för huruvida en Balassa-Samuelson-effekt finns med</p><p>hjälp av kvartalsdata för åren 2000–2004. Vi tar även upp betydelsen av eurons</p><p>växelkursfluktuationer och outputgapen för inflationssituationen i Portugal och gör slutligen</p><p>en jämförelse med Sverige, då det befann sig under liknande ekonomiska förutsättningar.</p><p>Den huvudsakliga slutsatsen är att Balassa-Samuelson-effekten tycks ha spelat en</p><p>avgörande roll i utvecklingen, varför den höga inflationen inte behöver ha varit rakt igenom</p><p>negativ, samtidigt som växelkursfluktuationerna haft en mer underordnad betydelse än i fallet</p><p>med exempelvis Irland. Vid jämförelsen med Sverige kom vi fram till att Portugals</p><p>ekonomiska tillbakagång efter högkonjunkturen, fram till idag, inte visat tecken på att vara</p><p>lika djupgående som Sveriges var, bland annat till följd av olikheter inom institutionella</p><p>förändringar.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:uu-6351
Date January 2006
CreatorsBlomdahl, Patrik, Corbo, Vesna
PublisherUppsala University, Department of Economics, Uppsala University, Department of Economics, Uppsala : Nationalekonomiska institutionen
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0018 seconds