Return to search

Vilken påverkan har Skolverkets utbildningsinspektion på lärarprofessionen? : - En studie på tre skolor i Södertälje

<p>Det här arbetet syftar till att ge en ökad förståelse för hur Skolverkets utbildningsinspektion, som startade 2003, har påverkat lärarna i deras professionella roll. Dessutom har också lärarnas åsikter om hur inspektionen kan utvecklas och förbättras förts fram. Insamlingen av information har främst skett genom intervjuer med lärare och rektorer på tre grundskolor i Södertälje kommun. Olika teorier och studier kring professioner, lärarprofessionen samt utvecklingen av den svenska skolan har använts som teoretisk grund i arbetet.</p><p>Det har visat sig att lärarna själva inte i någon större omfattning har reflekterat över hur inspektionen påverkar deras profession. Däremot har lärarna mycket åsikter kring inspektionen och dess utformning. Lärarna anser bland annat att inspektionen skulle kunna förbättras genom mer återkoppling från Skolverket efter genomförd skolinspektion, för att få en bättre dialog mellan skolan och Skolverket. Vidare betonades vikten av att de som granskar skolan har pedagogisk bakgrund. Dessutom framkom att lärarna anser att inspektionen också, i större utsträckning, borde se till elevernas sociala förhållanden då de påverkar arbetet i skolan.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:uu-9420
Date January 2008
CreatorsJerning, Louise, Strandin, Mattias
PublisherUppsala University, Department of Business Studies, Uppsala University, Department of Business Studies, Uppsala : Företagsekonomiska institutionen
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0018 seconds