Return to search

Undersökning av metoder för att analysera och modellera efter stora datamaterial, hantering av programmet SPSS samt en studie i Kronoberg läns gymnasieelevers psykiska ohälsa

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:vxu-2597
Date January 2008
CreatorsLövdahl, Susanna, Alfelt, Gustav
PublisherVäxjö University, School of Mathematics and Systems Engineering, Växjö University, School of Mathematics and Systems Engineering
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0021 seconds