Return to search

Investigating Research on Teaching Modeling in Software Engineering -A Systematic Mapping Study / Undersöka Forskning om undervisning modellering i programvaruteknik -En systematisk kartläggning

Context: Modeling is an important activity, which is used, in different phases of software engineering. Without models and modeling, it is nearly impossible to design and develop software systems, which demands the need for modeling to be taught in software engineering. There exist a number of reported models, methods, tools and languages to teach modeling in software engineering, which suggests the need for a classification and an overview of the area. This research investigates the state of published research on teaching modeling in software engineering in order to provide a systematic overview and classification of these different ways of teaching modeling with an insight on their importance and relevance to this research area. Objectives: The overall goal of the research was achieved with fulfilling the following objectives: understanding how systematic mapping is conducted, developing a systematic mapping process that will properly provide data for investigating the published research, applying the process, and finally reflecting on the results of the mappings, analyzing the importance and evaluating relevance of the published research. Methods: Systematic literature review was used as a tool to understand and inspect how systematic mapping was carried out in the area of software engineering. Based on the results of systematic literature review, new guidelines were formulated to conduct systematic mapping. These guidelines were used to investigate the published research on teaching modeling in software engineering. The results obtained through the systematic mapping were evaluated based on Industrial relevance, Rigor and citation count to examine their importance and identify research gaps. Results: 131 articles were classified into five classes such as Languages, Course Design, Curriculum design, Diagrams, others using semi-manual classification scheme and classification facets such as the type of audience, type of contribution, type of research, type of publication, type of publication year, type of research method and type of study setting. After the evaluation of Industrial relevance, rigor & citation ranking on the obtained results of the classification, 8 processes, 4 tools, 3 methods, 2 measurement-metrics and 1 model were extracted to teach modeling in software engineering. Also, this classification when compared with an existing classification, which is based on interviews and discussions, showed that our classification provides a wider overview with a deeper insight of the different ways to teach modeling in software engineering. Conclusions: Results of this systematic mapping study indicate that there is an increase in the research activity on teaching modeling in software engineering, with Unified Modeling Language (UML) being the widely research area. Much research is emphasized on teaching modeling to students from academia which indicates a research gap in developing methods, models, tools and processes to teach modeling to students/practitioners from the industry. Also, considering the citation ranking, industrial relevance and rigor of the articles, areas such as course design and curriculum development are highly neglected, suggesting the need for more research focus. / Sammanhang : Modellering är en viktig verksamhet , som används i olika faser av programvaruteknik . Utan modeller och modellering , är det nästan omöjligt att utforma och utveckla mjukvarusystem , vilket kräver behovet av modellering för att undervisas i programvaruteknik . Det finns ett antal rapporterade modeller, metoder , verktyg och språk för att undervisa modellering i programvaruteknik , vilket tyder på att det behövs en klassificering och en överblick över området . Denna forskning undersöker tillståndet av publicerad forskning om undervisning modellering i programvaruteknik för att ge en systematisk överblick och klassificering av dessa olika sätt att undervisa modellering med en insikt om deras betydelse och relevans för detta forskningsområde . Mål : Det övergripande målet med forskningen uppnåddes med att uppfylla följande mål : att förstå hur systematisk kartläggning genomförs , att utveckla en systematisk kartläggning process som riktigt kommer att ge data för att undersöka publicerad forskning , tillämpning av processen , och slutligen reflektera över resultaten av de avbildningar, som analyserar betydelsen och utvärdera relevansen av den publicerade forskningen . Metoder : En systematisk litteraturstudie användes som ett verktyg för att förstå och kontrollera hur systematisk kartläggning genomfördes inom området programvaruteknik . Baserat på resultaten av en systematisk litteraturgenomgång har nya riktlinjer som formulerats för att bedriva systematisk kartläggning . Riktlinjerna användes för att undersöka den publicerade forskning om undervisning modellering i programvaruteknik . De resultat som erhållits genom systematisk kartläggning utvärderades baserat på industriell relevans , Rigor och stämningen räkning för att undersöka deras betydelse och identifiera kunskapsluckor . Resultat: 131 artiklar klassificerades i fem klasser , t.ex. språk , kurs Design , Curriculum design, diagram , andra med hjälp av semi - manuell klassificeringssystem och klassificerings fasetter såsom typ av publiken , typ av bidrag , typ av forskning , typ av publikation , typ av årtal , typ av forskningsmetod och typ av studieinställning. Efter utvärderingen av industriell relevans , noggrannhet och stämningen ranking på de erhållna resultaten av klassificeringen , 8 processer , 4 verktyg , 3 metoder , 2 mät - mått och 1 modell extraherades att lära modellering i programvaruteknik . Även denna klassificering i jämförelse med en befintlig klassificering , som bygger på intervjuer och diskussioner , visade att vår klassificering ger en bredare överblick med en djupare insikt om de olika sätten att lära modellering i programvaruteknik . Slutsatser : Resultaten av denna systematiska kartläggning visar att det finns en ökning av forskningsverksamheten på undervisning modellering i programvaruteknik , med Unified Modeling Language ( UML ) är den brett forskningsområde. Mycket forskning framhävs att lära modellering för studenter från den akademiska världen , som indikerar en lucka forskning för att utveckla metoder, modeller , verktyg och processer för att lära modellering för studenter / utövare från branschen . Dessutom , med tanke på stämningen ranking , industriell relevans och noggrannhet av artiklarna , områden som kursdesign och utveckling av läroplaner är mycket eftersatt , vilket tyder på att det behövs mer forskning fokus. / Flat # 503,Sri Krishna Residency, Mangapuram Colony,Vizag, Andhra Pradesh, India- 530017. +9989733724

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:bth-2468
Date January 2013
CreatorsVakkalanka, Sairam, Narayanasetty, SR Phanindra Kumar
PublisherBlekinge Tekniska Högskola, Institutionen för programvaruteknik, Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för programvaruteknik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageEnglish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0033 seconds