Return to search

RUP : i teori och praktik

I alla tider har man byggt modeller över saker som skall byggas för att på så sätt åskådliggöra det som skall skapas. Dessa modeller hjälper till att förstå och formulera problem och lösningar, hur sammanhangen är och vilka beståndsdelar som skall ingå. Beroende på vilken typ av produkt som skall konstrueras, kommer olika modeller att få olika betydelse. En utvecklare har ofta en inre bild, en mental modell, av vilken typ av system som skall utformas. Denna bild kan vara detaljerad eller bara en avlägsen idé. Med hjälp av olika typer av modeller kan en utvecklingsgrupp visualisera, specificera, konstruera och dokumentera strukturen och beteendet för den tänkta produkten. Genom att använda ett standardiserat modelleringsspråk, som till exempel Unified Modelling Language, UML, kan samtliga medlemmar i en utvecklingsgrupp meddela sina beslut på ett tydligt sätt. En process för programvaruutveckling är Rational Unified Process, RUP. Denna process är ett väldefinierat sätt för att tilldela och hantera de olika arbetsuppgifter och ansvar som förekommer i en utvecklingsorganisation. Målet för denna process är att, inom givna tidsramar och budget, producera högkvalitativ programvara som uppfyller slutanvändarens behov. RUP kan anpassas för att tillgodose varje enskilt företags speciella behov. Vår undersökning visar på vilket sätt RUP används inom olika företag som bedriver någon form av systemutveckling. Den visar även om dessa företag använder utvecklingsprocessen på det sätt som det rekommenderas i teorin eller om de istället utvecklar en egen utvecklingsprocess, med RUP som utgångspunkt. Undersökningen visar även varför företag väljer just denna process. För att komma fram till svaren på detta har det genomförts en litteraturstudie samt att olika företag har intervjuats. Intervjuerna har utförts genom att en elektronisk enkät har skickats till ett antal företag. De resultat som framkommit genom ovan nämnda undersökning, visar att de företag som idag använder utvecklingsprocessen RUP tycks vara nöjda. Orsaken till detta är framförallt att de olika företagen oftast vill ha en fast grund att utgå ifrån där de sedan kan utveckla processen efter sina egna önskemål och behov. De kan även välja att arbeta med processen på det sätt som rekommenderas i teorin, där RUP fungerar som en databas med råd och riktlinjer som kan användas under ett projektarbetes gång.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:bth-4257
Date January 2002
CreatorsFransson, Linda, Mattsson, Anneli
PublisherBlekinge Tekniska Högskola, Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap, Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0125 seconds