Return to search

Webb Couture : En studie om hur modedesign kan inspirera och förändra webbdesignprocessen för att utmana User Experience standarder / Web Couture : A study about how fashiondesign can inspire and change the web design process in order to challange User Experience standards

Webbdesign är ett hantverk med potential till oändlig variation och oräkneliga möjligheter, men det är även en process styrd av standarder och förhållningssätt för att optimera resultatet för slutanvändaren. Begrepp så som user experience och framför allt user experience design har i och med utvecklingen blivit allt viktigare aktörer inom webbdesign. Samtidigt som de underlättar i utvecklingsprocessen genom att diktera hur design bör utformas, skapar de inte också då begränsningar av potentialen för webbdesign? Antalet variationer och möjligheter minskar drastiskt när webbdesigners anpassar sig efter dessa standarder. Den här undersökningen syftar till att utveckla nya metoder och strategier för att främja innovativ webbdesign och undersöka hur modebranschens konstanta strävan efter innovation skulle kunna inspirera och kanske till och med förändra webbdesign utvecklingen. Genom att bryta ner, analysera och sammanfoga designprocesserna för haute couture och webbdesign skapas en designmetod som ger medvetenhet i designval och hjälper att ifrågasätta standarder samt att undersöka alternativa lösningar. Designmetoden kallar vi Webb couture och är ett resultat av undersökningens teoretiska efterforskningar kring user experience och haute couture, designmetoden tillämpas även praktiskt i gestaltningen av undersökningen. / Web design is a craft with unlimited potential for variations and possibilities, but it is also a process controlled by standards and guidelines to optimize results for the end-user. Concepts like User Experience and User Experience Design have through the development of the field become actors of great influence in web design. While they facilitate the development process by dictating how design should be designed, does it not also create limitations to the true potential of web design? The total number of variations and possibilities is reduced drastically when a web designer applies such standards. The goal of this study is to develop new methods and strategies to create innovative web design and to investigate how the fashion industry’s constant quest for innovation could be applied to transform web design. Through breaking down, analyzing and merging the design processes of haute couture and web design we created a design method that gives awareness to the design choices and helps to question the standards and explore alternative solutions. The design method is called Web couture which is a result of the study's theoretical research on user experience and haute couture, this design method is also applied in practice on a web production that is part of the study.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:bth-999
Date January 2015
CreatorsCarlfjord, Adam, Gustavsson, Henrik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0028 seconds