Return to search

Lean och Transformativt Ledarskap : En fallstudie i fastighetsbranschen

The author has studied Lean and Transformative leadership in the real estate industry. The purpose of this study is to seek a connection between the company's own will to lean and transformative leadership within the organization. The various ranks within the organization that have been studied are employees, firstline managers and the management team. The theoretical frame of reference is based on previous research in the subjects Lean and Transformative Leadership. The method for this study is a case study where and triangulation of data has taken place. Results give indications that it would be favorable from the organization's perspective to adapt to Lean and atransformative leadership. The study contributes to an understanding of how a company in the housing industry can reason within the organization regarding Lean and Leadership, and what the benefits of a Lean approach can be. / Författaren har studerat Lean och Transformativt ledarskap i fastighetsbranschen. Syftet med denna studie är att söka samband mellan företagets egna vilja till lea noch transformativt ledarskap inom organisationen. De olika leden inom organisationen som har studerats är medarbetare, chefer och ledningen. Den teoretiska referensramen utgår från tidigare forskning inom ämnena Lean och Transformativt ledarskap. Metoden för denna studie är en fallstudie där och trianguleringen av data har skett. Resultat ger indikationer att det skulle vara gynnsamt ut organisationens perspektiv att anpassa sig till Lean och ett transformativt ledarskap. Studien bidrar till en förståelse för hur ett företag i bostadsbranschen kan resonera inom organisationen avseende Lean och Ledarskap, och vad fördelarna med ett Lean arbetssätt kan vara.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:du-37590
Date January 2021
CreatorsAndrén, Markus
PublisherHögskolan Dalarna, Institutionen för kultur och samhälle
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageEnglish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0034 seconds