Return to search

Lärares syn på ledarskap och elevinflytande : En intervju studie kring pedagogers syn på elevinflytande och ledarskap

Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att närmare analysera pedagogers uppfattningar beträffande elevinflytandet inom ämnet idrott och hälsa samt synen på ledarskap. Frågeställningarna i arbetet är: Vilka möjligheter och svårigheter finns det gällande elevinflytande i undervisningen inom idrott och hälsa? Vilken syn har lärare på ledarskap och vad har ledarskapet för betydelse för elevinflytande? Metod Fem pedagoger inom Stockholms län som undervisar inom ämnet idrott och hälsa har med fokusintervju som redskap fått ge sin syn på ledarskap samt elevinflytande. Samtliga lärare som deltog i studien har arbetat inom skolan mellan 1 till 10 år. Resultatet kommer att kategoriseras i faktorer som påverkar elevinflytande samt ledarens syn på ledarskap. Resultat Det viktigaste som lärarna lyfter fram är regler och ramar så att det finns en struktur i klassrummet. Resultatet visar också på att det finns en brist i arbetet med elevinflytande på organisationsnivå. Relationer, aktiviteter och roller är direkt avgörande för elevens utveckling. Lärarna påpekade att tiden för planering av undervisning var alldeles för kort och att detta var det största hindret för att få en undervisning genomsyrad av beslutsprocesser där eleven får möjlighet att utöva inflytande. Slutsats De slutsatser som kan dras av undersökningen är att det ställs höga krav på ledarskapet i skolan. Detta då lärarna förväntas göra det möjligt för eleverna att utöva inflytande i undervisningen oavsett elevens egna ambitioner som varierar. Detta samtidigt som tidsplaneringen inte räcker till för att utforma undervisningen alla gånger. De höga kraven kräver ett förhållningssätt och en ledarstil som kan främja elevernas möjligheter till att utveckla sin förmåga till att delta i beslutstagade processer. Ett demokratiskt förhållningsätt ifrån varje lärare och en deltagaraktiv pedagogik är viktiga element för att skolan ska bli en bra plattform för eleverna att utöva och utveckla sin förmåga att delta i demokratiska processer. / <p>Studiegång Idrott, fritidskultur och hälsa. Ht 2012</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:gih-2770
Date January 2013
CreatorsPelkonen, Tommi
PublisherGymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
RelationExamensarbete, ; 2012:189

Page generated in 0.0023 seconds