Return to search

Får jag vara med? : Relationen mellan elev– elev och elev- lärare, sett ur ett genusperspektiv

Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka pojkar och flickors relation till varandra ur ett genusperspektiv under idrottslektionerna. Jag kommer även att undersöka hur lärarens interaktion ter sig gentemot eleverna ur genusperspektivet. Vad grundar sig dessa relationer i och varför ser de ut som de gör? Jag har valt att fokusera på frågeställningen: Hur ser interaktionen mellan flickor och pojkar ut under idrott- och hälsalektionerna? I och med att jag kommer att se detta utifrån ett genusperspektiv blir Yvonne Hirdmans begrepp åtskiljandets princip och värderandets princip aktuella Metod Jag har valt att undersöka problemområdet både ur ett kvalitativt och ett kvantitativt perspektiv. Ansatsen blir i större omfattning kvalitativ då de metoder jag använt mig av på sätt och vis kan uppfattas som kvalitativa beroende på informationen som framkommit. Jag har genom observationer, enkäter och intervju valt att undersöka min forskningsfråga. Resultat Resultatet av denna undersökning visar att vissa av eleverna som svarat på enkäterna har förutfattade meningar krig hur exempelvis betygsättning genomförs till fördel för pojkar eller flickor. De flesta elever verkar ändå ha ett stort förtroende för lärarna och dess betygsättning. Svaren i enkäterna tyder på att eleverna känner sig könsneutralt uppmärksammade och att det inte handlar om vilket kön man tillhör utan om hur mycket man i så fall hörs rent ljudmässigt under lektionerna. Slutsats Det kan uppfattas som att föreställningar om hur flickor och pojkar ska uppträda är djupt rotade i oss och att dagens skola reproducerar dessa. Möjligen kan en förändring härvidlag skönjas då vissa elever i min undersökning menar att de känner sig könsneutralt uppmärksammade under idrottslektionerna. / <p>Studiegång Idrott, fritidskultur och hälsa. Vt 2011</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:gih-3092
Date January 2013
CreatorsGrönlund, Anna
PublisherGymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
RelationExamensarbete, ; 2011:37

Page generated in 0.0025 seconds