Return to search

Idrott och hälsa ur ett genusperspektiv : Hur flickor och pojkar framställs i läroböcker i idrott och hälsa

Sammanfattning Syfte och frågeställningar Studiens syfte har varit att undersöka läroböcker i ämnet idrott och hälsa för grund- och gymnasieskolan ur ett genusperspektiv. Frågeställningarna är: ● Hur framställs pojkar och flickor i läroböcker i idrott och hälsa? ● Finns det motsätningar mellan läobökerna och läoplanens vädegrund? Metod Studien är en kvantitativ bildanalys samt en kvalitativ textanalys där bilder och texter i läroböcker utgör det empiriska materialet vilket har bearbetats utifrån Hirdmans genusteori. Urvalet av läroböcker kom att omfatta tre stycken, där en var för grundskolan årskurs 7-9 och två för gymnasiet, Idrott 1 & 2. Läroböckerna valdes efter att det gjorts en sökning i Adlibris databas på idrott och hälsa, där tre böcker av intresse dök upp. Resultat Resultatet visar att det finns en ojämn fördelning mellan de båda könen, där pojkar är mer representerade än flickor. Det finns normer som fortfarande finns kvar från förr där skolans värdegrund hamnar i skymundan och där jämlikhetskravet inte nås. Bildanalysen visar detta bland annat genom att det endast var flickor som var klädda i badkläder på bild. Pojkar och flickor framställs ofta i stereotypa könsroller och således framställs de på olika sätt, exempelvis som att flickor inte tycker om tävlingsmomentet i idrotter, medan detta i pojkarnas fall driver dem till att idrotta. I delar av läroböckerna är det dock könsneutralt vilket är framträdande i textanalysen. Slutsats I läroböckerna råder det inte jämställdhet mellan flickor och pojkar, då pojkarna är överrepresenterade. Således finns där en motsättning mellan läroböckernas utformning och skolans värdegrund som den kommer i uttyck i läroplanerna för grund- och gymnasieskolan. Textanalysen visar att det i böckerna finns en dikotomi mellan könen, och att gamla föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt fortfarande råder. Böckerna visar även på att idrottens historia i stor utsträckning lever kvar, hur idrotten har styrts av män och varit skapad för män, och att kvinnorna kommit i andra hand.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:gih-5347
Date January 2018
CreatorsSundholm, Mårten, Carlsson, Jonas
PublisherGymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
RelationExamensarbete ; 2018:27

Page generated in 0.0189 seconds