Return to search

Riskhantering i projekt : en jämförelse mellan teori och praktik / Project Risk Management : a comparison between theory and practice

I dagens företagsklimat är en strategiskt planerad riskhantering något som inte alltid är högtprioriterat, utan något som man ser som ett hinder. Företagen grundar sina beslut i detfinansiella värdet och förbiser riskhanteringsarbetet. För att kunna hantera dessa svårighetermed att inte endast basera sina beslut på det påstådda finansiella värdet, tar denna studie upphur två stycken företag hanterar risker, samt hur riskhanteringsarbetet ser ut. Studien visar attföretagen inte har någon direkt strategisk planering kring riskhantering, utan en mer ad hocmässigsådan. Dock talas det om hur viktig riskhanteringen är, vilket gör det till ett intressantämne då det förekommer motsägelser. En tolkning är att branschen ochorganisationsstrukturen har stor påverkan på vilken riskhanteringsmetod som tillämpas. / In today’s business climate, clear and marked risk management is often not particularlyprioritized, but is instead something companies see as an obstacle or nuisance. A companyoften bases its decision on (non-risk adjusted) expected return, which often leads to ignoranceof inherent risks if the expected return is high. To deal with the difficulties of not only basingdecisions on non-risk adjusted return, this paper will show how two different companies dealwith risk and how highly prioritized risk management is. The main conclusion is thatcompanies do not have a particularly systematic management of risks, which makes the topicever more interesting, given the general interest and importance of risk management. Oneinterpretation of this conclusion is that the industry and the organizational structure have alarge influence on which risk management method that is used.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hb-1586
Date January 2015
CreatorsHolmstrand, Christian, Petisme, Victor, Gillberg, Oscar
PublisherHögskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi, Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi, Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.033 seconds