Return to search

Systemutvärdering i tillämpning : erfarenhet och riktlinjer för utvärdering av informationssystem. / System Evaluation of the application : experience and guidelines for the evaluation of information systems.

System är för att stödja samarbete, samordning av arbetsinsatser och medvetenhet ombland annat organisationens gemensamma mål.För att hantera komplexa verksamhetsprocesser har metoder och applikationer tagitsfram. Många av dagens system har dock allvarliga problem, en hel del forskning harutförts kring design av system, men utvärdering av sådana system är betydligt mindreundersökta. Det beror på till stor del att det inte finns många enkla och praktiskametoder som kan användas av samtliga.Det finns företag som väljer att investera i systemutvärdering för att effektivisera arbetetoch anpassa verksamheten till nya förutsättningar.Huvud syftet med denna uppsats var att ta reda på hur systemutvärderingen utförs samtta fram riktlinjer för systemutvärdering. Även att ta fram vilka utvärderingsmetoder somanvänds för att utvärdera ett system inom olika verksamheter.För att åstadkomma till resultat har vi använd oss av bland annat delfrågan ”hur bör ensystemutvärdering vara utformad”.Enligt våra intervjupersoner är ordningen av systemutvärdering olika, att man fåranpassa sig till kunden. Man kan inte använda samma metod för alla kunder.Vilket är en av vårt resultat att en metod inte använd hos alla kunder vilket ocksåbetyder att det inte finns bara en metod vid systemutvärdering.Ett annat resultat av forskningen var att det växer fram olika metoder samt modellersom man använder sig av under systemutvärderingen t.ex. PPS har tagits fram avföretaget Pulsen. En bra systemutvärdering bör ha bra kravspecifikation och en brametod som borde vara anpassad till kunden. Att genomföra systemutvärdering iverksamheten är en komplex och svår uppgift som kräver en god genomförandeplanering och styrning.I denna uppsats presenteras ett flertal kritiska faktorer som förekommer vidsystemutvärdering. Vi anser att det är viktigt att känna till dessa för att lyckas medsystemutvärdering. Uppsatsen bygger till största delen på den empiriskaundersökningen som ger förståelse för hur systemutvärdering kan se ut i verkligheten.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hb-19499
Date January 2009
CreatorsCan, Tuba, Citak, Habibe
PublisherHögskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan, Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan, University of Borås/School of Business and Informatics
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
RelationKandidatuppsats, ; 2009KI03

Page generated in 0.0984 seconds