Return to search

Lean Office : en studie av anpassning och implementering av Lean i kontorsmiljö / Lean Office : a study of adaptation and implementation of Lean in an office environment

Avsikten med denna rapport och undersökning är att belysa vikten av att införa Lean Thinking i företagets alla delar samt hur detta utförs på ett hållbart sätt. Med hållbart menas här att företaget ska ta vara på sina medarbetare och lyfta dem samtidigt som de lyfter verksamheten och effektiviserar processerna.  Syftet med studien är att studerar hur Lean Thinking fungerar i kontorsmiljö samt hur en organisation går till väga för att påbörja en hållbar implementering av Lean. Intresset för Lean föddes under kursen Lean Production och sedan dess har vi uppmärksammat fel och problem i mötet med olika företag vilket har motiverat till denna studie.   En deduktiv metod har använts och studien grundar sig dels på litteraturstudier, kvalitativa intervjuer, samt en fallstudie som har utförts i samarbete med ett företag som precis har påbörjat sin Lean-resa. I syfte att höja validiteten har en f.d. lean-föreläsaren, Anders Nylund, från Högskolan i Borås intervjuats.  I resultatet presenteras respondenternas svar och jämförts med råden och riktlinjerna som kommit fram under intervjun Nylund för att utvärdera om företaget har bra mål och korrekta tillvägagångssätt. Vidare presenteras en guide som i korta drag presenterar hur man ska gå till väga och vad man som företag bör tänka på vid implementation av Lean i kontorsmiljö. / The intention of this report and study is to highlight the importance of implementing Lean Thinking in all parts of the company and doing so in a sustainable way. To implement something in a sustainable way is to consider your employees and helping them reach new goals and possibilities and making the business more efficient at the same time.   The purpose is to study how Lean Thinking works in an office environment and how an organization initiates a sustainable implementation of Lean. The interest of Lean first started during the course Lean Production and since then we`ve noticed a lot of different problems that companies were having, that we hadn´t see before. This is the motivation for this study.  The study is based on a deductive method and is performed through literature studies, interviews based on qualitative methods and a case study performed in association with a company who just recently started their Lean journey. In order to increase the validity of the report we conducted an interview with an former lecturer, Anders Nylund, who works at the University of Borås.  The results of the interviews are presented and compared with the advice and the guidelines we gathered from the interview with Nylund to evaluate if the company´s goals and approach are valid. Furthermore a guide is presented that briefly explaines how a company should go about to implement Lean in an office environment.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hb-21159
Date January 2018
CreatorsLund, Jasmine, Bengtsson, Natalie
PublisherHögskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi, Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageEnglish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0026 seconds