Return to search

Elevers och lärares upplevelser av elevinflytande

Titel: Elevers och lärares upplevelser av elevinflytande. Syfte: Med denna studie vill vi få kunskap om hur 12 högstadieelever och två högstadielärare upplever elevinflytande på två olika skolor. Vi vill också se vad det finns för likheter och skillnader i elevernas upplevelser. Dessutom är vi intresserade av att se om elevernas och lärarens upplevelser av elevinflytande stämmer överens med varandra på respektive skola. Metod: Hermeneutisk metodologi och fenomenologi. Gruppintervju med 12 elever från två olika skolor och enskilda intervjuer med två lärare från två olika skolor. Slutsatser: Utifrån studien kan utläsas att eleverna på båda skolorna exempelvis upplever elevinflytande som viktigt och att de skulle vilja bestämma mer, dock vill de inte bestämma för mycket. Läraren på den kommunala skolan upplever bland annat att elevinflytande är viktigt men att det inte har så stor betydelse för hennes elever. Läraren på friskolan upplever till exempel att elevinflytande är väldigt viktigt och är av stor betydelse för eleverna. Likheterna mellan elevernas upplevelser är stora men i dessa likheter finns även en del skillnader. Elevernas och lärarens upplevelser av elevinflytande på den kommunala skolan är mer olika än lika. Däremot är elevernas och lärarens upplevelser av elevinflytande väldigt lika på friskolan. Nyckelord: Undervisningssituation, betydelse och förutsättningar/hinder.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hh-1176
Date January 2008
CreatorsÄlverdahl, Lina, Nilsson, Caroline
PublisherHögskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT), Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT), Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0021 seconds