Return to search

Kommunikation och samarbete inom e-learning : En studie av lärares användning av lärplattformen Blackboard

E-­‐learning har de senaste åren blivit ett populärt sätt att bedriva utbildning.Geno me-­‐learning ges möjlighet till flexibelt lärande vilket innebär att studenter kan studera oberoende av geografiska och tidsmässiga aspekter, genom så kallade lärplattformar. Dock har vissa problem med formen på utbildningen upptäcks där brist på kommunikation och samarbete lyfts fram som viktiga faktorer. Studiens syfte var att undersöka hur lärplattformar används av lärare för att stödja kommunikation och samarbete inom e-­‐learningkurser. Genom en empirisk studie bestående av intervjuer med lärare kunde de främsta problemen angående kommunikation identifieras och lösningar på dessa erbjudas. Dessa visar på att möjligheten till direkt kommunikation mellan studenter och gentemot lärare är den främst bidragande faktorn till problemen. Studiens resultat visar på att lärplattformar och lärare borde möjliggöra och främja direkt kommunikation mellan studenter genom såväl design som kursupplägg.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hh-23267
Date January 2013
CreatorsAndersson, Simon, Berggren, Karl
PublisherHögskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE), Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0259 seconds