Return to search

IT-säkerhetspolicy : - en studie kring anställdas kunskap om två verksamheters IT-säkerhetspolicys

IT-användandet bland Sveriges företag är mycket stort och utvecklingen går snabbt framåt. Samtidigt som teknologin skapar möjligheter så skapar den även hot mot företagen själva. Dessa hotbilder glöms ofta bort och konsekvenserna kan bli att känslig information hamnar i fel händer. Undersökningen handlar om anställdas kunskap om den egna verskamhetens IT-säkerhetspolicy. I undersökningen granskas och jämförs även IT-säkerhetspolicys från ett mindre företag och en större kommunal organisation. Som metod har enkäter och intervjuer använts. Resultatet visar att kunskapen hos de anställda kring den egna IT-säkerhetspolicyn är varierande och att de båda policyerna ser mycket olika ut. En IT-säkerhetspolicy bör inte anses som en problemlösare i sig, utan användandet kan även ge nackdelar. Den kan ge stöd och tydlighet i arbetet och kan underlätta i beslutsfattande situationer och öka säkerheten i företaget. Det räcker dock inte med att ha en detaljrik och heltäckande IT-säkerhetspolicy, om de anställda inte känner till att den finns eller inte vet vad den innehåller. En IT-säkerhetspolicy bör vara ett levande dokument som tas upp för gemensam diskussion och revideras med jämna mellanrum. Nyckelord: IT-strategi, IT-säkerhetspolicy, organisation, enkät, intervju.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hh-25846
Date January 2014
CreatorsBertilsson, Linus, Granvik, Jim
PublisherHögskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE), Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0027 seconds