Return to search

Solenergi i Tranemo : En utvärdering av solenergins potential i Tranemooch andra mindre kommuner.

Runt om i världen ökar produktionen av elektricitet från solenergi och Sverige är inget undantag. Här uppnår däremot solelens andel av totala elproduktionen mindre änen promille. I denna rapport har vi därför utvärderathur mycket potentiell takyta som finns att tillgå i Tranemo kommun. För att evaluera detta har det gjorts en fältstudie tillsammans med samarbetspartnern Tranemo kommun där företag och kommunala byggnader undersökts. Därifrån har takytors area, lutning och väderstreckdokumenterats för att med vår egenkonstruerade beräkningsmodell uträknalämpligheten för platsen. I beräkningsmodellen behövs endast treindataför att kunna räkna ut ett ungefärligt värdepå solinstrålningen mot en vinklad yta. Dessaär platsens koordinater samt ytans lutning och vädersträck. För ett mer precist värde är molnighetsgrad nödvändigt för platsen. Vi har dokumentera en yta på 116000m2för solceller vilketkan utgöra 7 % av det årligaelbehovet i Tranemo, men endast en mindre delpå 46000 m2användbar ytaanser vi idag vara lämpliga. Det finns dock mycket mer yta att tillgåeftersom siffrorna endast är baserade påkommunala byggnader och företag.Delämpligaytorna kan bidra med en elproduktion på 6,74 GWh, motsvarande 3 % av Tranemos årliga elanvändning. Som kontrast har Sverige i dagsläget också en potential på ungefär 3 %. Kommunens potential är följaktligen näramedelvärdet för landet, vilket skulle påvisa goda möjligheterför solenergi.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hh-28675
Date January 2015
CreatorsSjögren, Pontus, Wåhlin, Henrik
PublisherHögskolan i Halmstad, Energivetenskap, Högskolan i Halmstad, Energivetenskap
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0019 seconds