Return to search

Framställning av en utvärderingsapplikation med Node.js

Webbapplikationer baseras på en klient-server modell. På klientsidan används HTML, CSS och JavaScript för att implementera struktur, estetik och interaktivitet till varje enskild webbsida. På serversidan stöds logiken i webbapplikationen av en solution stack som består av ett operativsystem, en DBMS, en webbserver och ett skriftspråk. Dessa nämnda mjukvarulösningar representerar de traditionella lösningar som används för framtagning av serverbaserade lösningar. Node.js är en alternativ teknologi som skapar serverbaserade lösningar med hjälp av JavaScript, som normalt används för utveckling av klientbaserade lösningar. Syftet med detta arbete är att ge en översikt över Node.js och dess moduler, samt demonstrera hur de används genom framtagning av en webbapplikation där man utför utvärderingar under en föreläsning. Slutsatsen är att Node.js är en teknologi, som erbjuder lösningar baserade på både prestanda och lägre minnesförbrukning. Eftersom Node.js lösningar är skrivna i JavaScript, kan det vara ett enklare alternativ att använda för frontendutvecklare. / Web-based applications follow a client-server model. On the client side, HTML, CSS and JavaScript are web-technologies employed to implement the structure, style and interactivity of web pages respectively. On the server side, the logic of web application is supported by a solution stack, which defines the operating system, the web-server, the database management system and the programming language. The forementioned software systems are the traditional technologies employed to develop web systems. Node.js is an alternative web technology that provides both a web server and a programming capabilities using JavaScript. This means that JavaScript can now be used both on client and server sides. This work aims to provide an overview of Node.js and its packages, as well as a demon- stration of their use with the implementation of a web application for lecture eva- luation. As a conclusion, Node.js is a competitive server side technology because Node.js provides solutions based on both performance and low memory consump- tion. Moreover, as Node.js applications are written in JavaScript, it might be a easier option to use for front-end developers.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hh-34624
Date January 2017
CreatorsGharam, Dimitri
PublisherHögskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0169 seconds