Return to search

Optimization of a grid connected residential battery storage system in Sweden : Home Energy Management System Approach

The market for energy production has experienced relevant changes to reach more sustainable characteristics, during the last two decades. In this context, residential photovoltaic (PV) system has gained popularity as a practical and profitable alternative to complement the electric supply from the grid. In the same line, the seasonal and variable nature of PV supply generates an interest in BESS-battery energy storage systems.The aim with this thesis is to investigate HEMS-home energy management system for a residential electricity production using PV and storage in Sweden. HEMS allows residential customer and producer to sell or buy energy to minimize the final electricity bill. The capacityof BESS and the scheduling are optimized by using a proposed algorithm. Results gained indicate that factors such as household electricity demand and allocation during the day, electricity price, and tariff scheme are the critical variables to consider in the design of the BESS system. Optimal battery capacities obtained are within the range of available battery market stock-sizes. However, several of the standard battery capacities of the leading manufacturers are oversized for this case. For Swedish context, a BESS installation cost below 270 €/kWh generates saving on the annual electricity bill of having BESS in comparison with not using BESS. In addition, the daily charge of EV, electric vehicle, was studied to see if a higher demand for household electricity could generate an optimal capacity and higher savings. / Marknaden för energiproduktionhar under de senaste två decenniernagenomgått förändringar för att bli mer hållbar. I detta sammanhang har solcell-system eller photovoltaic, PVför elproduktion i bostäder blivit ett praktiskt och lönsamt alternativ för att komplettera elförsörjning från elnätet. Solcellernas produktion är dock säsongsbetonadoch varierar även över dygnet varför system för lagring av el i batterier s.k. BESS blir intressant.Syftet med denna uppsatsär att undersöka HEMS, ett hushålls system för hantering avel-generering med solcelleroch batterilagring i Sverige. HEMS tillåter bostadskunder och producent att sälja ochköpa elför att minimera den slutliga elräkningen. Kapaciteten för BESSoch schemaläggning optimeras med hjälp av en föreslagen algoritm. De uppnådda resultaten tyder på att faktorer som efterfrågan på hushållsel och fördelning under dagen, elpriset och systemen för taxaär de kritiska variablernaatt beakta vid utformningen av BESS. Optimal batterikapacitet som uppnåtts ligger inom området för, på marknaden, tillgängliga batteristorlekar. Flera av de vanligaste batteriernas kapacitet,hos de ledande tillverkarna,är dock överdimensionerade. För svenska sammanhang genererar en BESS-installationskostnad under 270 € / kWh besparingar på den årliga elräkningen i jämförelse med att inte använda BESS. Som tillägg studerades daglig laddning av en elbil för att se om ett större elbehov kunde generera en mer optimal kapacitet och än större besparinga

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hh-36927
Date January 2018
CreatorsGomez, Fabrizio
PublisherHögskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageEnglish
Detected LanguageEnglish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0026 seconds