Return to search

Kapitaltillväxt, kapitalstruktur och räntabilitet : en analys av svenska industriföretag / Capital growth, capital structure and rates of return : an analysis of Swedish industrial companies

I rapporten studeras den långsiktiga finansiella utvecklingen för de flesta större industriföretag. Rapporten redovisar den hittills mest omfattande studie som gjorts av svenska företags kapitaltillväxt, kapitalstruktur och räntabilitet. Studerade frågor kan exemplifieras med följande: Hur har omsättning, löner och antalet anställda utvecklats i företaget med olika räntabilitet? Har kapitaltillväxten varit högre i företag med högre räntabilitet? Har den begränsats av skuldsättningsgradens storlek? Har kapital- och skuldstrukturen förändrats på olika sätt för företag med olika tillväxt och räntabilitet? Har kapital- och skuldstrukturen förändrats på olika sätt för företag med olika tillväxt och räntabilitet? Vad karaktäriserar företag med olika utdelningspolitik och företag som genomfört nyemissioner? Hur har olika företag kunnat utnyttja möjligheterna att bilda skattekrediter? I rapporten urskiljs profiler, dvs grupper av företag som haft likartad utveckling. Även andra företagsgrupperingar utnyttjas. Exempelvis jämförs börsbolag och fåmansbolag. Förutom den empiriska analysen omfattar rapporten en diskussion av metoder för mätning av kapitaltillväxt, kapitalstruktur och räntabilitet. / Diss. av båda förf. Stockholm : Handelshögsk.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hhs-813
Date January 1977
CreatorsBertmar, Lars, Molin, Göran
PublisherHandelshögskolan i Stockholm, Redovisning och Finansiering (B), Handelshögskolan i Stockholm, Redovisning och Finansiering (B), Stockholm : Ekonomiska forskningsinst. vid Handelshögsk. (EFI)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeDoctoral thesis, monograph, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0022 seconds