Return to search

Leva med Lean : Hur involveras och motiveras medarbetare till att ständigt arbeta med förbättringar?

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hig-18968
Date January 2015
CreatorsHalfvars, Anna, Clain, Marie
PublisherHögskolan i Gävle, Avdelningen för ekonomi, Högskolan i Gävle, Avdelningen för ekonomi
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0027 seconds