Return to search

Aktieinvesterande kvinnor : En studie om hur psykologiska biaser påverkar investeringsbeslut

Idag råder det en ekonomisk ojämställdhet mellan kvinnor och män, som är problematisk på flera olika sätt. Kvinnor har generellt lägre lön och mindre förmögenhet. Dessutom, och kanske delvis som en konsekvens av detta, investerar de även mindre i aktier än män. Detta kan ses som problematiskt då aktier är den sparform som generellt ger högst avkastning. Den här kvalitativa studien handlar därför om kvinnor och deras investeringar. Studien går ut på att skapa en förståelse för hur aktieinvesterande kvinnor fattar sina investeringsbeslut i praktiken. Fokus ligger på psykologiska biaser, som är ett forskningsområde i beteendekonomin. Den här studien utgår från tidigare forskning som handlar om psykologiska biaser hos individuella indiska investerare. Med utgångspunkten i tidigare nämnd forskning har en ny målgrupp studerats, svenska aktieinvesterande kvinnor. Tio aktieinvesterande kvinnor har intervjuats och svaren har analyserats. Studiens resultat visar hur flera psykologiska biaser har påverkat deras investeringsbeslut i kategorierna affektiva influenser och känslor, strategier för informationshantering och perceptuella organisationsprinciper och psykologiska motiv. / There is an economic inequality today between women and men, which is problematic in various ways. Women generally have lower wages and less wealth. In addition, and perhaps partly as a consequence of this, they also invest less in stocks than men. This can be seen as problematic since stock investments is the savings form that generally yields the highest return. This qualitative study is therefore about women and their investments. The study aims to create an understanding of how female investors make their investment decisions. The study’s focus is based on psychological bias, which is an element of Behavioral Economics. Based on previous research which deals with psychological biases in individual Indian investors, this study researches a new target group, Swedish female investors. Ten Swedish female investors have been interviewed and their answers have been analyzed. The results show how several psychological biases have affected their investment decisions in the categories affective influences and emotions, strategies for information management and perceptual organizational principles and psychological motives.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hig-31050
Date January 2019
CreatorsMcIntosh, Johanna
PublisherHögskolan i Gävle, Besluts-, risk- och policyanalys
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.002 seconds