Return to search

En arbetsmodell för intervallplanerat underhåll : Planering och kostnadsberäkning för underhållsarbete

Denna studie har genomförts hos en uppdragsgivare som verkar inom livsmedelsindustrin. Studien genomfördes då en av deras maskiner i produktionslinan har återkommande haverier. Maskinen är det sista steget i paketeringen och kallas för tejpnedtryckare. Den fäster en tejpremsa på förpackningarna för att försegla förpackningen under tillverkningsprocessen samt att konsumenterna kan återförsegla förpackningen vid användning. Maskinens oplanerade stopptid står för 2,4 procent av den totala produktionstiden och ett genomsnittligt avhjälpande underhållsarbete på tejpnedtryckaren tar två timmar. När studien genomfördes fanns det ingen tydlig plan för hur förebyggande underhåll på maskinen skulle utföras för att minska de haverier som inträffar. Syftet med denna studie är att minska den stopptid som uppstår på grund av haverier vid tejpnedtryckaren och målet med denna studie är därför att presentera en arbetsmodell för planering och kostnadsberäkningar av underhållsarbete. För att uppfylla studiens mål och syfte användes olika metoder. Det första som gjordes var att samla in data med hjälp av observationer, intervjuer och uppdragsgivarens databas. Utifrån datainsamlingen skapades det sedan ett Ishikawadiagram som visade vilka felkällor det finns till haverierna. Efter det utfördes en parvis jämförelse mellan felkällorna för att rangordna felen i hur allvarlig konsekvensen av ett haveri är. För att validera rangordningen av felkällorna gjordes en FMEA vid sidan av Ishikawadiagrammet. Efter felkällorna rangordnats beräknades dessa i en Weibullmodell för att få ut ett intervall för förebyggande underhåll. För att se underhållsarbetet ur ett ekonomiskt perspektiv utfördes beräkningar för att se vilken typ av underhållsarbete som ska utföras. Metoderna sammanfattades till en arbetsmodell som kan användas för att utreda och implementera underhåll på utrustning som saknar tillståndsbaserad övervakning. Arbetsmodellen består av en instruktion för hur modellen ska användas och kalkylark för kostnads- och intervallberäkningar. Stegen i modellen är genomförda i denna studie för att säkerställa att det är genomförbart och att det går att applicera på en maskin utan tillståndsbaserad övervakning. Felkällornas haveridatum var tvetydiga då underhållsrapporterna från uppdragsgivaren var mycket bristfälliga och svåra att tyda. Det var inte alltid möjligt att utläsa hur eller vad underhållet var utfört på. Detta medför att trovärdigheten för Ishikawadiagrammets, FMEA:ns och intervallberäkningarnas resultat är låg. FMEA, Ishikawadiagrammet och parvis jämförelse ingår inte i den slutgiltiga arbetsmodellen då de var överflödiga.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hig-36346
Date January 2021
CreatorsLind, Elias, Västerbo, Erik
PublisherHögskolan i Gävle, Maskinteknik, Högskolan i Gävle, Maskinteknik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0035 seconds