Return to search

Kravanalys av dokumenteringssystem för dataarkitektur

Att ha kontroll över dokumentation av dataarkitektur kan vara en svår uppgift för ett stort företag då tekniken hela tiden utvecklas samt hård- och mjukvara byts ut och uppdateras. Detta examensarbete är baserat på krav insamlade åt Forsmarks Kraftgrupp AB för att lösa deras problem med dokumentering genom ett standardsystem eller egenutvecklat system. Kraven samlades in iterativt enligt RUP genom samtal och intervjuer med användarna, kravbilden fastställdes innan arbetet med att besluta om systemet skulle köpas in i form av ett standardsystem eller egenutvecklas. Resultatet av kravanalysen visade ett specifikt system för att lagra information i en databas. Då fördelarna med egenutveckling var många och inget lämpligt standardsystem påträffades beslutades att systemet skulle egenutvecklas.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hig-50
Date January 2006
CreatorsSvedlund, Mathias
PublisherHögskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.1086 seconds