Return to search

Förslag på utformning av Kitt- och Sekvensering inför nästa generations motor : På Volvo Cars i Skövde / Proposals for the design of Kitting-and Sequencing before the next generation engine : In Volvo Cars Skövde, Sweden

Volvo Cars Skövde ska år 2018 implementera en ny motormodell i Skövdefabriken, vilket kommer leda till en kraftigt ökad variantflora av artiklar i produktionslinjens materialfasad i takt med att motorvarianterna ökar. Det kommer innebära att den nuvarande materialfasaden inte kommer att kunna klara av den kommande ökningen av artiklar. Därför kommer detta arbete utforma förslag för hantering av materialet genom kitt- och sekvensplockning utanför produktionslinjen, dels för att få ett effektivt materialflöde men också för att företaget på sikt ska kunna ta emot ännu fler artiklar. De huvudsakliga målen med projektet var att ta fram förslag på hur arbetsplatsutformningen för en kitt- respektive sekvensplockstation kan se ut, samt hur materialflödet ska hanteras till och från dessa stationer. För att genomföra detta har en form av PDCA-metod använts för att strukturera upp arbetet. Relevant litteratur om teorin och studier inom liknande områden har granskats för att samla in kunskap inom området. De metoder som genom tidigare arbeten visat sig vara framgångsrika var intervjuer, observationer och benchmarking som även detta projekt använt sig av för att samla in data. Resultatet är baserat på insamlad data som tagits fram och presenterar olika layoutförslag på hur en kitt- respektive sekvensplockstation kan se ut med hänsyn till kvalitetssäkring och effektivitet av plockmönster, ergonomi, leveranssäkerhet och vilket ytbehov som krävs för dessa plockstationer. Men även hur materialflödet till och från dessa stationer ska hanteras på ett effektivt sätt. Prototypskisser på framtagna transportmedel och hjälpmedel för detta materialhanteringssätt har tagits fram till företaget för att fortsätta utveckla och arbeta vidare med, inför implementeringen av nästa generations motor år 2018. / Volvo Cars Skövde will in year 2018 implement a new engine model in Skövde plant, which will lead to a greatly increased variety of the articles in the material facade at the production line when the engine variants increases. However, the current material facade will not be able to cope with the future increase of articles. Therefore, design proposals for the handling of the material by using kit- and sequence picking externally from the production line have been proposed. Hence, handling these operations externally may lead to an efficient material flow, but also enables handling more articles when the engine variants increase. The main objective of the project was to develop proposals on how workplace design for a kit- and sequence picking station may look like, and how the flow of material should be handled to and from these stations. To implement this, a form of a PDCA-method has been used to structure the work. Relevant literature on the theory and studies in similar areas has been reviewed to gather knowledge in this area. Successful methods used in other studies, i.e. interviews, observations and benchmarking, were also used in this project to collect data. The results based on the collected data generated, present different layout suggestions of a kit- and sequence picking station, with regard to quality assurance and efficiency of the picking patterns, ergonomics, reliability of delivery and the total area required for these picking stations. It will also manage the flow of materials to and from these stations that should be handled in an efficient way. Prototype sketches of proposed way of transport and aid for the material handling have been developed for the company, which will be a base for continued work before the implementation of the next generation engine in year 2018.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:his-12671
Date January 2016
CreatorsKrantz, Johan, Krantz, Stefan
PublisherHögskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageEnglish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0022 seconds