Return to search

Automatiseringsförslag för implementering av materialhanteringssystem / Automation proposal for implementation of materialhandlingsystem

På HKScans anläggning i Skara produceras olika köttprodukter. I dagsläget upplevs brister i logistiken kring hantering av pallar som lagerhålls och transporteras vidare för produktion. Målet med projektet var att hitta ett lämpligt materialhanteringssystem som uppfyller FIFO i syfte till ökad lagerhållningskapacitet. Teoretiska referensramen och litteraturstudien användes som kunskapsfördjupning inom materialhanteringen och dess tillämpning. För att uppnå syften och mål utfördes kartläggning i form av principskiss som underlag till insamling av nödvändig data för vidare arbeten som i sin tur möjliggjorde framtagning av ett lösningsförslag. För att få en tydlig helhetsbild av problemområdet användes flera datainsamlingsverktyg vilka var observationer, intervjuer, frekvens- och tidsstudier. Förbättringsförslaget som tagits fram är en semiautomatisk lösning vilken grundas på empirisk data som har kopplats till den teoretiska referensramen. Förbättringsförslaget består av en ny layout, två transportvagnar, djupställningsställage samt arbetsmetod för in- och utlastning av pallar. Implementering av förbättringsförslaget medför reducering av onödiga transportsträckor med trucken samt utökad lagerhållningskapacitet. Förslaget reducerar även kostnader av hyrning av pallplatser i extern frys vilket medför stora besparingar till företaget med kort återbetalningstid.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:his-17380
Date January 2019
CreatorsMilakovic, Gabrijela, Karam, Marlen
PublisherHögskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0062 seconds