Return to search

FÄRGERS PÅVERKAN PÅ TIDSUPPLEVELSE : Kopplingen mellan designartefakter och användares upplevelse av tid utifrån ett UXperspektiv. / THE EFFECT OF COLORS ON TIME EXPERIENCE : The connection between design artifacts and users experience of time from a UX perspective.

Enligt tidigare forskning upplever människor att tiden går fortare i lugna trygga miljöer och går långsamt i påfrestande situationer. Något som skapar lugna trygga känslor hos människor är färgen blå medans färgen gul som har ett ständigt tröttande ljus upplevs som påfrestande. Vilket i teorin ska innebära att människor som tittar på något blått upplever att tiden går snabbare än de som betraktar något gult. I föreliggande studie har detta undersökts med två experiment, i första experimentet fick deltagarna slå multiplikationstal på kalkylatorn på en dator medan det var en blå eller gul bakgrund. I det andra experimentet fick deltagarna se en snurra på en gul eller blå bakgrund. I inget av experimenten upptäcktes någon signifikant skillnad. I experimentet var det dessutom fler som svarade att de ville använda den blåa bakgrunden om den fick tiden att upplevas gå fortare än den gula.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:his-17798
Date January 2019
CreatorsKarlberg, Pontus
PublisherHögskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0026 seconds